ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2566


ระดับหลักสูตรภาคพิเศษภาคปกติรวม
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ค.ม.) 103 0 103
ปริญญาโท การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ค.ม.) 29 0 29
ปริญญาโท วิธีวิทยาการวิจัย (ค.ม.) 3 0 3
ปริญญาโท สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.ม.) 1 0 1
ปริญญาโท การจัดการ (บธ.ม.) 7 0 7
ปริญญาโท การเงินและการบัญชี (บธ.ม.) 5 0 5
ปริญญาโท การตลาด (บธ.ม.) 1 0 1
ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ (ส.ม.) 9 0 9
ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (วท.ม.) 1 0 1
ปริญญาโท เทคโนโลยีวิศวกรรม (วท.ม.) 1 0 1
ปริญญาโท วิทยาศาสตรศึกษา (วท.ม.) 1 0 1
ปริญญาเอก การบริหารการศึกษา (ค.ด.) 3 0 3
ปริญญาเอก การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ค.ด.) 1 0 1
ปริญญาเอก วิธีวิทยาการวิจัย (ปร.ด.) 3 0 3
ปริญญาเอก การจัดการ (บธ.ด.) 1 0 1
ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปร.ด.) 2 0 2
----- รวม ----- 171 0 171