Loading…

ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2565

Card image cap

บัณฑิตศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2 (รอบเพิ่มเติม)

สมัครด้วยตนเองได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หรือ สมัครผ่านระบบ ได้ตั้งแต่ วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 0:00 น. ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30 น.

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


  - วิธีวิทยาการวิจัย ( 81296 )

  - สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ( 81333 )

  - การเงินและการบัญชี ( 81404 )

  - การตลาด ( 81405 )

  - สาธารณสุขศาสตร์ ( 81502 )

  - เทคโนโลยีวิศวกรรม ( 81979 )

  - วิทยาศาสตรศึกษา ( 81999 )


  - การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ( 91294 )

  - วิธีวิทยาการวิจัย ( 91296 )

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ( 91336 )

  - วิทยาศาสตร์สุขภาพ ( 91503 )