Loading…

ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2566

Card image cap

บัณฑิตศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2

สมัครด้วยตนเองได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หรือ สมัครผ่านระบบ ได้ตั้งแต่ วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 0:00 น. ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:30 น.

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


  - วิธีวิทยาการวิจัย ( 81296 )

  - สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ( 81333 )

  - การจัดการ ( 81401 )

  - การเงินและการบัญชี ( 81404 )

  - การตลาด ( 81405 )

  - สาธารณสุขศาสตร์ ( 81502 )

  - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ( 81944 )

  - เทคโนโลยีวิศวกรรม ( 81979 )

  - วิทยาศาสตรศึกษา ( 81999 )


  - การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ( 91294 )

  - วิธีวิทยาการวิจัย ( 91296 )

  - การจัดการ ( 91401 )

  - วิทยาศาสตร์สุขภาพ ( 91503 )