ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2565

วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปร.ด.)
#ชื่อ-สกุลประเภทการเรียน
1 นางสาวภควีนิต เพ็งพันธ์ ภาคพิเศษ