ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2565

การตลาด (บธ.ม.)
#ชื่อ-สกุลประเภทการเรียน
1 นางสาวศรีประภา จันทะนาม ภาคพิเศษ
2 นายธชาพัฒน์ คูณมี ภาคพิเศษ
3 นางสาวนันทะนา กลำเงิน ภาคพิเศษ