ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2565

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.ม.)
#ชื่อ-สกุลประเภทการเรียน
1 นายอธิวัฒน์ ทรัพย์อุภัย ภาคพิเศษ
2 ร้อยเอกวรวุฒิ ตั้งประดิษฐ ภาคพิเศษ