Loading…

ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2565

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาคการศึกษาที่ 2