ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (ปร.ด.)
#ชื่อ-สกุลประเภทการเรียน
1 นายนิธิกร วัฒนเรืองโกวิท ภาคพิเศษ