ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2565

สาธารณสุขศาสตร์ (ส.ม.)
#ชื่อ-สกุลประเภทการเรียน
1 พันจ่าอากาศเอกจักรพันธ์ จรัสโชติอำไพ ภาคพิเศษ
2 นายธีรวีร์ มรกตเขียว ภาคพิเศษ