ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2565

วิธีวิทยาการวิจัย (ค.ม.)
#ชื่อ-สกุลประเภทการเรียน
1 นางสาวอินทิรา พอจิตร ภาคพิเศษ