Loading…

ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2565

เข้าสู่ระบบรับสมัคร ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสผ่านคือวันเดือนปีเกิด 2 หลักเช่น เกิดวันที่ 01/01/2543 รหัสผ่านคือ 010143